Z Historii Parafii...

 • Otrowite i okolice należały najpierw do parafii Trąbin, którą około 1340 roku erygował prawdopodobnie biskup płocki Klemens. Pierwsza wzmianka o tutejszym kościele pochodzi właśnie z tego roku. W XVI w. cały teren okolic Brzuzego należał do diecezji płockiej.
 • Przełom XIX i XX wieku, to dla Ostrowitego i okolic początki funkcjonowania cukrowni.
 • Pierwszy kościół w Ostrowitem, jak głosi umieszczona wewnątrz tablica: Staraniem i sumptem robotników, urzędników, akcjonariuszy i zarządu Cukrowni Ostrowite, zbudowano w latach 1923-1930 niedaleko cukrowni. Autorem projektu był warszawski architekt Antoni Dygant, a głównym inicjatorem budowy ówczesny dyrektor cukrowni Józef Strycharzewski. Kościół ten spełniał rolę prywatnej kaplicy dla rodzin fabrykantów z Ostrowitego i okolicznych ziemian.
 • W 1931 roku odbyła się w Trąbinie wizyta biskupa płockiego. Dostojny Gość odwiedził także Ostrowite.
 • Po wkroczeniu wojsk niemieckich w dniach 7 i 8 września 1939 roku, na terenie dekanatu rypińskiego zamarło życie religijne. Po zakończeniu okupacji nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie przynależności kościelnej.
 • Do 1976 roku, to jest do czasu utworzenia parafii w Ostrowitem, posługi duszpasterskie pełnili tu księża, którzy byli wikariuszami parafii Trąbin. W latach 1963-1974 na mocy nominacji biskupiej, wikariuszem parafii trąbińskiej był ks. Aleksander Pasternakiewicz. 

2

Jego zadaniem było zorganizowanie życia parafialnego wokół kaplicy. Miał także obowiązek nauczania religii na podległym terenie.


 

Kolejnym duszpasterzem, który jako wikariusz parafii Trąbin rozpoczął w 1974 roku pracę w Ostrowitem był ks. Włodzimierz Załęski. Miał on polecenie zorganizowania tu parafii. W nastepnym roku, biskup płocki Bogdan Sikorski, Dekretem erekcyjnym z dnia 23 marca 1976 roku utworzył w Ostrowitem parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i właczył ją do dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą. 

Pierwszym proboszczem w Ostrowitem został ks. Włodzimierz Załęski, który pełnił tę funkcję do 27 czerwca 1977 roku.

W Ostrowitem w celu zabezpieczenia potrzeb wierzącej części społeczeństwa rozpoczęto starania o budowę kościoła. Wojewoda Włocławski wyraził na to zgodę.


 

Prace przy budowie kościoła oraz plebanii rozpoczął ks. Antoni Mamiński, który był proboszczem parafii Ostrowite w latach 1977-1984.

1

 W tym okresie pomyślnie zakończono budowę kościoła, który konsekrował dnia 26 czerwca 1983 roku z udziałem kilku tysięcy ludzi. Wszystkie budynki parafialne były ogrzewane przez ciepłownię miejscowej cukrowni. 


 

Kolejnym, trzecim proboszczem parafii Ostrowite był ks. Henryk Bysiak.

3

 • Przygotował on plebanię do zamieszkania oraz zakupił teren pod cmentarz grzebalny i ogrodził go. 
 • W 1985 roku wykonano w kościele marmurowe prezbiterium i ołtarz, a w następnym roku witrażową nastawę ołtarzową oraz podświetlany promień ołtarzowy.
 • Pod kierunkiem ks. Bysiaka, w parafii powstała schola dziecięca. Działał także zespół młodzieżowy.
 • Nieodzowną częścią pracy księdza były wycieczki i rajdy rowerowe organizowane dla dzieci.


Dnia 28 lipca 1996 roku nowym proboszczem został ks. Zdzisław Kupiszewski. 

4

Ingresu dokonał ks. dziekan Marian Matusiak. Podczas posługi ks. Zdzisława organizowane były imprezy parafialne tzw. Parafiady, dożynki itp. W 1998 r. wierni łączyli się w modlitwie z pochodzącym z naszej parafii klerykiem Mariuszem Małkiewiczem, który 9 maja z rąk Prymasa Polski otrzymał święcenia kapłańskie. W 2003 roku została zamontowana nawa ołtarzowa, w której umieszczono: figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, obraz św. Stanisława Kostki i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W tym samym roku świątynia ubogaciła się o nową "sedillę" wykonana przez Zbigniewa Stawickiego.

 • 25 maja 2003 roku parafia otrzymała w darze od ks. Pasternakiewicza Relikwie Świętego Stanisława Kostki.
 • Z ks. Zdzisławem parafia pożegnała 2 kwietnia 2005 roku papieża Jana Pawła II, rozpoczynając tym samym cykl Apeli Jasnogórskich, z prośbą o rychłą beatyfikację Ojca Świętego.
 • W 2006 roku dokonano wiele prac remontowych przy plebanii i w kościele. --> W 2007 roku delegacja parafii uczestniczyła w święceniach diakonatu Arkadiusza Witkowskiego, natomiast w 2008 roku 10 maja delegacja z parafii wzięła udział w święceniach kapłańskich Arkadiusza. 
 • Od 2009 roku w parafii został wydawany "Biuletyn Parafialny". Treści w nim zawarte dotyczyły szczególnie kultu św. Stanisława Kostki oraz bieżących wydarzeń z życia parafii. 

 

12 lipca 2009r. nasza parafia powitała nowego proboszcza, powołanego przez Biskupa Płockiego - ks. Krzysztofa Kujawę.

Wprowadzenia księdza do nowej parafii dokonał Ksiądz Dziekan Dekanatu Dobrzyńskiego.
W uroczystości uczestniczyli liczni parafianie oraz goście, wśród nich także kapłani.

   Rozpoczął czynności i prace w celu ratowania budynku kościoła przed zniszczeniem.

 • Nowa izolacja i odwodnienie wschodniej części kościoła.
 • Zebespiczenie zwięczenia kościoła metalowymi klamrami.
 • Remont i odnowienie całości zabytkowej kaplicy stojącej obok kościoła.
 • Przygotowanie nowego terenu pod duży parking dla wiernych.
 • Nowa brama  i główna aleja na cmentarzu.

 ksiadznasz


 

  Od 6go lipca 2014r. obowiązki administratora parafii objął Ks. Paweł Waruszewski. 

Obowiązki proboszcza sprawował od 2015r.  do   30 czerwca 2018 roku. 
    W okresie czteroletnim wykonał wiele  niezbędnych ekspertyz i ważnych prac zabespieczających budynki kościoła
    przed zawaleniem. 

 • - Przebudowa całego dachu w celu zmiejszenia obciążenia na fudamenty.
 • - Wykonanie żelbetonowych przypór zewnętrznych opartych na betonowej płycie,
      podtrzymujących ścianę zachodnią.
 • - Odprowadzenie wody i utwardzenie kostką brukową całego terenu wokół kościoła.
 • - Elektroniczne kuranty oraz nowa zewnętrzna stalowa  dzwonnica z 5 dzwonami.
 • - Na cmentarzu alejki betonowe i ołtarz.

 

Ks. Paweł Waruszewski

 


 Dnia 15 lipca 2018r. nowym proboszczem został ks. kanonik Zbigniew Morawski

 

   

  Prace wykonane z inicjatywy ks. Proboszcza:

  • - Zabezpieczenie poddasza kościoła w celu wykonania niezbędnych remontów.
  • - Wykonanie - (instalacja)  nowej wentylacji budynku kościoła ( REKUPERACJA)

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...